Een gratis persoonlijk kennismakingsgesprek inplannen.

Bel mij terug

Scheiden met aandacht®

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor opdrachten aan Scheiden met Aandacht®, Tureluur 3, 5667 PE Geldrop.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70481636.

1. Toepassing
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die aan Scheiden met Aandacht® worden verstrekt, tenzij de toepassing bij de totstandkoming van de opdracht schriftelijk is uitgesloten. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over de klant zijn dat de opdrachtgevers; waar gesproken wordt over de bemiddelaar, is dat de opdrachtnemer, Scheiden met Aandacht®.

2. Opdracht

 • Een opdracht komt tot stand door de schriftelijke aanvaarding van Scheiden met Aandacht®. Bij het uitvoeren van de opdracht kunnen derden slechts worden ingeschakeld na voorafgaande toestemming van de klant. Geen toestemming vooraf is nodig voor het inschakelen van derden, nodig voor het uitvoeren van de opdracht, bijvoorbeeld het inschakelen van de advocaat en de rechtbank.
 • Scheiden met Aandacht® houdt de klant op de hoogte van zijn werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht.
 • De klant kan te allen tijde de opdracht aan Scheiden met Aandacht® intrekken. Scheiden met Aandacht® zal dan haar werkzaamheden beëindigen op zodanige wijze dat schade voor de klant wordt voorkomen.

3. Kosten

 • Tenzij anders wordt overeengekomen, wordt het honorarium van Scheiden met Aandacht® op basis van een all-in tarief conform de opdracht tot dienstverlening gefactureerd.
 • Het all-in tarief is gebaseerd op een maximum van een 6-tal (vervolg)afspraken. Scheiden met Aandacht® is gerechtigd om de mediation daarna op basis van het uurtarief te vervolgen. Het uurtarief bedraagt € 195,- (inclusief btw).
 • Het uurtarief dat bij het tussentijds beëindigen van een opdracht in rekening gebracht wordt bedraagt € 195,- (inclusief btw) exclusief overige kosten, zoals huur externe kantoorruimte(n) en kosten juridische controle (advocaat).
 • De door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer verschuldigde kosten zullen door Scheiden met Aandacht® aan de klant worden gefactureerd en dienen op aangegeven wijze te worden voldaan. De betalingstermijn is zeven dagen na facturering.
 • Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant van rechtswege in verzuim en is een rente verschuldigd wegens vertraging van de betaling, gelijk aan de geldende wettelijke rente voor particulieren.
 • Bij annulering van een vervolgafspraak binnen 24 uur, wordt er twee keer het uurtarief bij de klant in rekening gebracht. Is er een locatie gehuurd, dan worden de kosten van de huur van deze locatie op de klant verhaald.
 • Indien Scheiden met Aandacht® tot buitengerechtelijke incasso van de vordering dient over te gaan is de klant een kostenvergoeding verschuldigd voor buitengerechtelijke incasso van 10% van het verschuldigde factuurbedrag met een minimum van € 100,- (inclusief btw) vermeerderd met de wettelijke rente daarover.
 • Overige buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten komen voor rekening van de klant, indien hij in verzuim is.

4. Intrekken opdracht; opschorting werkzaamheden

 • Scheiden met Aandacht® is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten, indien de klant in verzuim is, door niet tijdig de factuur te betalen of door niet tijdig de noodzakelijke gegevens te verstrekken. De klant dient de gevraagde gegevens uiterlijk 3 werkdagen voor een afspraak aan te leveren bij de mediator.
 • Scheiden met Aandacht® is gerechtigd de opdracht te beëindigen, indien aan een herhaald verzoek tot betaling geen gevolg is gegeven, dan wel indien zich omstandigheden voordoen, waardoor van Scheiden met Aandacht® in redelijkheid niet kan worden verwacht dat de werkzaamheden worden voortgezet.
 • Scheiden met Aandacht® is gerechtigd de opdracht te beëindigen, indien de klant gedurende een periode van drie maanden, ondanks herhaaldelijk verzoek van de mediator, niets van zich heeft laten horen en/of er geen vervolgafspraak plaats heeft kunnen vinden.

5.  Aansprakelijkheid

 • De aansprakelijkheid van Scheiden met Aandacht® voor schade, die voortkomt uit of verband houdt met een fout in de uitvoering van de opdracht, is beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Scheiden met Aandacht® in het specifieke geval aanspraak geeft, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico.
 • Scheiden met Aandacht® is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor tekortkomingen van derden die met instemming van de klant ten behoeve van de opdracht zijn ingeschakeld.

6. Klachten

 • Wanneer de klant ontevreden is over de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst van de opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, dient de klacht in eerste instantie met Scheiden met Aandacht® te worden besproken en afgehandeld. Binnen een maand na ontvangst van de klacht zal Scheiden met Aandacht® de klager schriftelijk en met redenen omkleed in kennis stellen van haar oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen. De klager wordt in elk geval in de gelegenheid gesteld een toelichting te geven op de klacht. In dat geval wordt de termijn verlengd met een maand, gerekend vanaf het moment waarop de toelichting op de klacht door de klant is ontvangen door Scheiden met Aandacht. Voor de kosten van de behandeling van de klacht is geen vergoeding verschuldigd. Iedere partij draagt de eigen kosten.
 • Leidt de afhandeling van de klacht niet tot een bevredigende oplossing, dan kan de klant de klacht voorleggen aan Stichting Kwaliteit Mediators (SKM).

7. Rechtskeuze; ingangsdatum
Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing en is bij uitsluiting de rechtbank te ’s-Hertogenbosch bevoegd om van een eventueel rechtsgeschil in eerste instantie kennis te nemen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf 1 mei 2020.