5 Feiten over de tremanormen | Scheiden met Aandacht   

Een gratis persoonlijk kennismakingsgesprek inplannen

Bel mij terug
Terug naar overzicht Scheiden

5 Feiten over de tremanormen

De alimentatienormen conform trema bevatten richtlijnen om de alimentatie vast te stellen. Als mensen uit elkaar gaan levert de vaststelling van en de betaling van alimentatie vaak veel discussie op. Wanneer weet je of je een redelijke afspraak met elkaar hebt gemaakt?

Om deze discussie te voorkomen is daar onderzoek naar gedaan. Er zijn normen vastgesteld door de Expertgroep Alimentatienormen, welke bestaat uit familierechters, die zich bezig houden met het vaststellen van alimentatie. Deze normen worden regelmatig aangepast aan ontwikkelingen, wetgeving en jurisprudentie.

1. De tremanorm is geen wet

De trema normen bieden richtlijnen om een alimentatieberekening te maken. Als stellen uit elkaar gaan willen zij in alle redelijkheid afspraken met elkaar maken over partneralimentatie en kinderalimentatie. De trema normen bieden bij het maken van deze berekeningen houvast.

De mediators van Scheiden met Aandacht maken een alimentatieberekening conform de tremanorm en bespreken deze vervolgens met jullie. Als jullie van deze berekening willen afwijken dan mag dit. Het is belangrijk te motiveren waarom er van de berekening volgens de trema normen wordt afgeweken.

2. Hoeveel kosten de kinderen?

De richtlijnen van de trema normen helpen bij het vaststellen van de kosten van de kinderen. De kosten van de kinderen hangen samen met het netto besteedbare inkomen van beide ouders opgeteld en eventueel te ontvangen kindgebonden budget; de leeftijd van de kinderen en hoeveel kinderen onderdeel uitmaken van het gezin. Om erachter te komen welke kosten de ouders uit eigen middelen moeten voldoen is er een behoeftetabel gemaakt conform trema. In deze tabel kun je dan aflezen welke kosten van de kinderen de ouders uit eigen middelen moeten voldoen. Weten jullie zelf hoeveel geld aan de kinderen wordt besteed en jullie kunnen dit onderbouwen dan kan jullie berekening ook als richtlijn worden gebruikt.

3. Wat is de draagkracht?

De trema normen geven een richtlijn hoe deze te berekenen. Bij de berekening voor de kinderalimentatie is je draagkracht gelijk aan: je netto besteedbare inkomen minus de minimale kosten van levensonderhoud en minus een forfaitaire woonlast (30% van je netto besteedbare inkomen). Er wordt geen rekening gehouden met fiscale voordelen van de woning. Het is namelijk niet de bedoeling dat de ouders ten koste van de kinderen bovenmatig geld uitgeven. Er wordt verder rekening gehouden met (redelijke) andere lasten zoals bestaande schulden waarop wordt afgelost.

Bij de berekening voor de partneralimentatie is de draagkracht gelijk aan: je netto besteedbare inkomen minus de minimale kosten van levensonderhoud en minus de werkelijke woonlast (inclusief fiscale voor- en nadelen van de woning). Verder dient er ook met andere (redelijke) lasten, al dan niet forfaitair bepaald, rekening te worden gehouden. Bijvoorbeeld de ziektekostenverzekering of aflossing op schulden of door de scheiding noodzakelijk geworden herinrichtingskosten.

4. Hoe wordt de hoogte van de onderhoudsverplichting bepaald?

De  trema normen geven richtlijnen om die hoogte te bepalen. De behoefte en de draagkracht van de onderhoudsplichtige zijn bepalend voor de grootte van het bedrag dat voor levensonderhoud is verschuldigd. In het rapport van de trema normen staan de begrippen behoefte en draagkracht centraal.

Bij de vaststelling van de kinder- en partneralimentatie wordt eerst de behoefte vastgesteld van de kinderen en de partner. De behoefte hangt samen met individuele omstandigheden. De behoefte is wat iemand nodig heeft om op het zelfde welzijnsniveau (moment van scheiding) door te kunnen leven. De draagkracht voor de kinderalimentatie kan afwijken van de draagkracht voor de partneralimentatie. Als er ruimte is voor de betaling van kinderalimentatie wil dat niet zeggen dat er nog ruimte is voor de betaling van partneralimentatie. Kinderalimentatie gaat namelijk voor de betaling van partneralimentatie. Er hoeft nooit meer partneralimentatie of kinderalimentatie te worden betaald dan er behoefte is en de betaler van partneralimentatie mag daardoor ook niet minder onder aan de streep over houden dan de ontvanger hiervan. We noemen dit de jusvergelijking.

5. Moet mijn hele draagkracht worden besteed aan kinder- en of partneralimentatie?

Wat zeggen de richtlijnen van de trema normen hierover. De hele draagkracht hoeft in principe niet volledig te worden besteed aan kinder- en of partneralimentatie. Tenzij er te weinig draagkracht is voor de betaling van de kosten van de kinderen. Dan komt dat wel ten laste van jouw draagkracht. Een deel van de draagkracht is ter beschikking voor kinder- en partneralimentatie. Kinderalimentatie gaat voor de betaling van partneralimentatie. Is er na de betaling van de kinderalimentatie geen draagkracht meer voor partneralimentatie, dan kan dit ook niet worden afgesproken.

De richtlijnen van de trema normen behelzen veel meer dan hierover is beschreven. Het gaat hier dan ook te ver om de richtlijnen volledig te beschrijven. De mediators van Scheiden met Aandacht kennen de richtlijnen en passen deze bij het maken van berekeningen toe. De uitkomst hiervan wordt met jullie besproken. Jullie bepalen vervolgens wat jullie met elkaar willen afspreken.

Gratis kennismakingsgesprek

Gaan jullie scheiden en willen jullie ook in alle redelijkheid afspraken maken met elkaar? Plan dan een gratis kennismakingsgesprek met één van onze deskundige mediators. Scheiden is lastig genoeg. Wij helpen.

Advies of hulp omtrent de scheiding nodig? Neem gerust contact met mij op.

Fania Koppen
Scheidingsbemiddelaar en MfN register mediator

Scheiden met Aandacht voor jullie persoonlijke situatie. Wij helpen.    Gerelateerde artikelen