Een gratis persoonlijk kennismakingsgesprek inplannen

Bel mij terug
Terug naar overzicht Scheiden

Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Wij helpen.

Ben je gescheiden of zit je op dit moment in een scheiding? Dan kan de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen van invloed zijn op jullie situatie. In dit artikel beperken we ons tot de mogelijkheid om een deel van het opgebouwde ouderdomspensioen ineens uit te laten keren.

Vanaf 12 januari 2020 is de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen door de eerste kamer aangenomen (hierna Wet bedrag ineens genoemd). Vanaf 1 januari 2023 kun je er als pensioengerechtigde voor kiezen om op de ingangsdatum van je pensioen maximaal 10% van het opgebouwde pensioen ineens uit te laten keren.

Het keuzerecht kan problemen veroorzaken voor iemand die gescheiden is en in het convenant een afspraak opgenomen heeft om de wet verevening pensioenrechten van toepassing te verklaren.

Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen: wat houdt het in?

De wet biedt de pensioengerechtigden de mogelijkheid flexibel in te kunnen spelen op diens situatie en behoefte. Zij kunnen hun pensioenvermogen flexibel aanwenden door deze wet. Met pensioenvermogen wordt bedoeld de pensioenvoorzieningen tussen werkgever en werknemers en lijfrentevoorzieningen.

De pensioengerechtigden hebben zo meer te zeggen over de aanwending van hun pensioen. Om gebruik te kunnen maken van dit nieuwe recht gelden de volgende voorwaarden:

  • De afkoop mag niet groter zijn dan 10% van de waarde van de aanspraken op het ouderdomspensioen
  • De gedeeltelijke afkoop moet plaatsvinden op de ingangsdatum van het ouderdomspensioen
  • Er mag geen gebruik meer gemaakt worden van een hoog-laag pensioen
  • De levenslange pensioenuitkering, die resteert na de gedeeltelijke afkoop, moet boven de afkoopgrens van kleine pensioenen liggen

Als de gedeeltelijke afkoop leidt tot een verlaging van het partnerpensioen, is toestemming vereist van de begunstigde partner. Als de gedeeltelijke afkoop dus enkel betrekking heeft op de aanspraken van het ouderdomspensioen, dan is er geen toestemming nodig van de begunstigde partner. Dit laatste leidt mogelijk tot problemen voor ex-partners die gekozen hebben de wet verevening pensioen van toepassing te verklaren.

Wet bedrag ineens | Scheiden met Aandacht

De mogelijkheden van de Wet bedrag ineens

Op het moment dat je het verevende pensioen rechtstreeks van de pensioenuitvoerder wilt ontvangen, moet je de gemaakte afspraken binnen twee jaar na de scheiding melden aan de pensioenuitvoerder. Dit laatste wordt in de praktijk vaak vergeten.

Het houdt in dat de pensioengerechtigde zelf een deel van zijn of haar pensioen moet overmaken naar zijn ex-partner. Dit geldt ook bij een gedeeltelijke afkoop van het pensioen. Voor de ontvangende partner is het lastig om te controleren waar deze recht op heeft. Hierdoor kunnen ruzies ontstaan. Mogelijk met een juridische procedure tot gevolg.

Inkomstenbelasting

Zowel de pensioengerechtigde als zijn ex-partner is over de gedeeltelijke afkoop ineens inkomstenbelasting en inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet verschuldigd. Mogelijk valt een deel van de afkoop in een hoger belastingtarief waardoor er cumulatief gezien meer belasting verschuldigd is. Dit nadeel kan mogelijk oplopen tot bijna 20% van het bedrag ineens.

Toeslagen

Zoals eerder aangegeven stijgt het inkomen van zowel de pensioengerechtigde als zijn ex-partner door de eenmalige afkoop. Dit leidt tot een hoger verzamelinkomen. Een hoger verzamelinkomen verlaagt het recht op eventuele toeslagen, zoals huurtoeslag en zorgtoeslag. Toeslaggerechtigden zullen daardoor een deel van hun toeslagen bij het opleggen van de definitieve aanslag terug moeten betalen. Hierdoor kan zowel de pensioengerechtigde als zijn of haar ex-partner in grote financiële problemen komen.

Wij helpen jullie graag met het opstellen van een addendum op het bestaande echtscheidingsconvenant om problemen in de toekomst te voorkomen.

Problemen omtrent de Wet bedrag ineens oplossen

De problemen ontstaan bij scheidingen die plaatsvinden voordat de aangepaste Wet Verdeling Pensioen bij Scheiding wordt ingevoerd. Vermoedelijk gebeurt dit op 1 januari 2022. Met de invoering van deze wet, krijgen ex-partners een eigen recht op pensioen. Conversie wordt dan de hoofdregel. Als een pensioengerechtigde op pensioendatum beslist om zijn of haar pensioenaanspraken gedeeltelijk af te kopen, heeft dit geen effect meer op zijn of haar ex-partner.

Ga je scheiden voor 1 januari 2022? Dan kan de Wet bedrag ineens voor problemen zorgen. Om deze problemen in de toekomst te voorkomen kan in het convenant een afspraak worden opgenomen die voorkomt dat de pensioengerechtigde zonder toestemming van de vereveningsgerechtigde een beroep kan doen op de Wet bedrag ineens. Verder kan er een informatieplicht worden opgenomen.

Hulp bij de Wet bedrag ineens

Wat kun je doen als je gescheiden bent voordat de Wet bedrag ineens werd ingevoerd? Wij helpen je graag. We maken een addendum op het bestaande echtscheidingsconvenant waarmee je de problematiek voorkomt. Een alternatief is het alsnog toepassen van conversie. Hierover informeren we jullie graag nader in een persoonlijk gesprek.

Kennismakingsgesprek

De nieuwe Wet bedrag ineens kan dus voor veel problemen zorgen als op de pensioendatum gekozen wordt voor de gedeeltelijke afkoop van het ouderdomspensioen. Wij helpen jullie graag met het opstellen van een addendum op het bestaande echtscheidingsconvenant om problemen in de toekomst te voorkomen. Ook als jullie de scheiding niet via Scheiden met Aandacht hebben geregeld kunnen jullie bij ons terecht.

Advies of hulp omtrent de scheiding nodig? Neem gerust contact met mij op.

Fania Koppen
Scheidingsbemiddelaar en MfN register mediator

Scheiden met Aandacht voor jullie persoonlijke situatie. Wij helpen.    Gerelateerde artikelen